2015-01-29

Sesjowe porządki

Studenci, jak tam sesja?? U mnie wszystko na razie na plus (raz plus 4, raz plus 3 ;)). Czekam na wtoreczek - wtedy mam najtrudniejszy egzamin w całej sesji.
A jak sesja to oczywiście... porządki! Nagła potrzeba sprzątania i porządkowania!
Na przykład zrobiłam ostatnio zdjęcia wszystkim kartkom, których fotek brakowało mi na postcrossing.com by mieć pięknie uzupełniony folder kartek otrzymanych. I jakie mam śliczne kartki! Na przykład popatrzcie przykładowo na ten przykład ;)


Duża kartka z Taiwanu. Śliczna! Aż wybaczam nietandardowe wymiary, które burzą mi długo przemyśliwaną koncepcję segregatora na pocztówki ;)

Znów mam pytanie (to o Wilno niezmiennie aktualne, co więcej - skłaniam się coraz bardziej także do odwiedzenia Rygi!)!
Jakie rzeczy można doczepić do pocztówki? Widziałam poprzyklejane na przykład monety. Jakie inne rzeczy dodajecie do kartek? 
Wiecie, co ja bym chciała najbardziej? Herbaty! Mój M. - prywatny konsultant spraw wszelakich - uwielbia herbaty i... no może by skorzystał w końcu na tym moim postcrossingowaniu ;)
A więc - co można bezinwazyjnie dodać do pocztówki, żeby przeszła wszystkie selekcje i sortownie i dotarła szczęśliwie do celu?

Happy Postcrossing!


Students! How are your exams?? I passed everything for now. But I am waiting for Tuesday - this day I have the hardest exam.
Exams? Of course, let's to clean up! The sudden need of cleaning and organising!
For example I organised my photos or postcards received on postcrossing.com, adding missing photos. And I have beautiful postcards! Like that one from Taiwan! A big colouful postcard. Pretty, isn't it? I even forgive this not standard size which distroy my long-considered conception of a sorter for postcards ;)


I have a question again! (this one about Vilnius is still actual, what's more - I think more and more about going to Riga too!)
What is possible to be attached to the postcard? I saw attached coins for example. What's more?
For me the best thing to add would be... a teabag! My M. - my private consultant to all matters - loves tea and... he could get something from "this postcrossing" ;)
So, what can be attached to the postcard to let it go through all selections and sorting and get to the destination happily?

Happy Postcrossing!


Студенты! Как ваши экзамены?? Я прошла все на данный момент. Но я жду вторника - в этот день у меня есть самый трудный экзамен.
Экзамены? Конечно, давайте, чтобы убирать! Внезапная необходимость очистки и организации!
Например, я организовала мои фотографии полученных открыткок на postcrossing.com. Я добавива недостающие фотографии. И у меня есть красивые открытки! Как тот из Тайваня! Большая красочная открытка! Я даже простила нестандартный размер, который уничтожил мой длинно считается зачатию сортировщика для открыток;)

У меня есть снова вопрос! (тот о Вильнюсе всё ещё актуальный, более того - я думаю больше и больше о поездке в Ригу тоже!)  Какие вещи могут быть бытьприсоединены к открытке? Я видела монеты например. Что ещё?
Для меня лучшая вещь, чтобы добавить это... пакетик чая! Мой М. - мой личный консультант по всем вопросам - любит чай и ... он мог бы получить что-то от "этого ...";)
Итак, что может быть прикреплено к открытке чтобы она прошл через все сортировки и добралась до назначения счастливо? 

Happy Postcrossing!

2015-01-25

Kolejna stolica do "zaliczenia"! A może dwie?...

Nie Praga, nie Budapeszt - jak to pisałam w poprzednim poście, ale Wilno! Taki mam cel kolejnej wyprawy! Trzeba się zaktywizować trochę po zimie, zatem w kwietniu prawdopodobnie wybieram się do stolicy Litwy.
Dostałam kiedyś stamtąd kartkę - Dianka napisała nawet do mnie po polsku!


Już mam na swoim podróżniczym koncie kilka stolic:
- Berlin - absolutnie świetny! Jest na razie chyba na drugim miejscu miast, które widziałam (zaraz po moim przyszywanym Królewskim Mieście Krakowie, który przecież stolicą także był :)). Piękny, poukładany, mnóstwo rzeczy do zobaczenia, wiele za darmo, gigantyczny park w środku miasta, świetnie zorganizowana komunikacja miejska, ogólnie - polecam gorąco!
- Bratysława - nie ta skala, ale warto pojechać na jeden dzień odwiedzić - urocza starówka, zamek górujący nad miastem, możliwość wejścia do ogrodów przy pałacu prezydenckim, dość prosty układ miasta (po jakimś czasie poruszaliśmy się właściwie bez mapy), aczkolwiek także - niestety - przerażający dworzec autobusowy (pierwsze zdanie, jakie usłyszeliśmy tam po słowacku było: "Nie chcecie kupić travičku?"), zaniedbane pomniki, pokryte wątpliwej urody graffiti i najbardziej depresyjny budynek, jaki widziałam - budynek radia (aczkolwiek ten ostatni ma swój urok ;))
- Paryż - niestety, niestety, niestety - tylko przejazdem... Ale wieżę Eiffla widziałam! Nie wiedziałam, że jest taka ogromna!
 - Warszawa - byłabym zapomniała! Jako przyszywana krakowianka muszę mieć wiadomy stosunek do tego miasta ;) Aczkolwiek jak byłam ostatnio  w Warszawie po wyjściu z Dworca Centralnego zachwyciłam się trochę Pałacem Kultury i Nauki :)

A jakie stolice Wy odwiedziliście?

Mam gorącą prośbę!
Jeśli ktoś z Was był w Wilnie, proszę o informację, co warto zobaczyć. I... no właśnie... Czy to dobry pomysł, żeby w Wilna na jeden dzień skoczyć sobie do... Rygi? ;) Będę bardzo wdzięczna za info!

P.S. W Królewskim Mieście Krakowie strasznie pada śnieg - czuje się jak ten piesek.

Happy Postcrossing!


Not Prague, not Budapest - as I wrote in previous post, but... Vilnius! That's my next destination! I have to activate myself after winter and I will go to the capital of Lithuania - probably in April.
I received a postcard from Vilnius - Dianka wrote to me even in Polish!
I've visited a few capitals already:
- Berlin - absolutely stunning! It's on the second place of cities I've already saw (after my "sewn" Royal City of Kraków, which also used to be a capital ;)). Beautiful, well-organised, a lot of things to see, a lot of things for free, giant park in the centre of the city, well-organised public transport, generally - highly recommended to see!
- Bratislava - not this scale, but also good to visit - for one day. Charming old town, the castle above the city, possibility to visit the garden near the president's palace, simple city layout (after some time we didn't need a map), but also - unfortunately - horrible bus station (the first sentence we heard in Slovak was: "Do you want to buy travička?", neglected monuments with awful graffiti and the mos depressing building I've ever seen - the building of Slovak radio (but it has some charm ;))
- Paris - unfortunately, unfortunately, unfortunately - only from the windows of the car... But I saw Eiffel Tower! I didn't know that it's so huge!
- Warsaw - I almost forgot! As "sewn" Cracovian I have to have known attitude to that city (not pleasant) ;) But last time I was in Warsaw and I really admired the Palace of Culture and Science :)

I have a request!
If anyone of you was in Vilnius, write me please - what are the things "must see" in that city? And... Is it a good idea to go to one day also to... Riga? I would be grateful for any information!

P.S. In Royal City of Kraków it is snowing really heavy - I feel like that dog.

Happy Postcrossing!


Не Прага, не Будапешт - как я писала в предыдущем посте, но ... Вильнюс! Это мой следующий пункт назначения! Я должна активироваться после зимы и я поеду в столицу Литвы - вероятно, в апреле.
Я получила открытку из Вильнюса - Dianka написал мне даже по-польски!
Я посетила уже несколько столиц :
- Берлин - совершенно потрясающий! Это на втором месте городов, которые я уже видела (после моего "сшитого" Королевского Города Краков, который также был столицой;)). Красивый, хорошо организованный, много вещей, чтобы видеть, много вещей бесплатно, гигантской парк в центре города, хорошо организованный общественный транспорт, как правило - очень рекомендую увидеть!
- Братислава - это не так велький город, но также хорошо для посещения - в течение одного дня. Очаровательнуй старый город, замок над городом, возможность посетить огород возле президентского дворца, простой макет города (через некоторое время нам не была нужна карта), но и - к сожалению - жуткий автовокзал (первое предложение мы слышали в словацком языке было: "вы хотите чтобы купить travička?", памятники с ужасной граффити и самые угнетающие здание, которое я когда-либо видела - здание словацкого радио (но это имеет некоторый шарм;))
- Париж - к сожалению, к сожалению, к сожалению - только из окон автомобиля ... Но я видела Эйфелеву башню! Я не знаю, что она так огромна!
- Варшава - Я чуть не забыла! Как "сшита" гражданка Кракова я должна был знать отношение к этому городу (не нравится);), но последний раз когда я была в Варшаве, я действительно восхищался Дворец культуры и науки :)

У меня есть запрос!
Если кто-то из вас был в Вильнюсе, напишите мне, пожалуйста, - какие вещи я должна увидеть в этом городе. И... является ли это хорошая идея, чтобы перейти в один день также... в Ригу? Я была бы блогодарна за любую информацию!

P.S. В Королевским Городе Краков ужасно снег идёт - я чувствую себя как это собака.

Happy Postcrossing!

2015-01-22

Czechy - po raz pierwszy!


Dawno mnie tu nie było. A to za sprawą tego, że mam dużo nauki na studiach i dużo pracy... w pracy. Ale między wskaźnikiem rotacji aktywów a udziałem Białorusi w polskim imporcie nawozów potasowych postaram się zapoznać Was z najświeższymi info z mojego pocztówowego podwórka.
Pojawiły się dwa debiuty w moim pocztówkowym segregatorze - Belgia oraz Czechy! Kartka z Czech jest wyjątkowo urokliwa, co widać na załączonym obrazku:


Praga - jeden z moich celów na ten rok. Drugi cel to Budapeszt. Mam nadzieję jeszcze w tym roku "zaliczyć" te dwie europejskie stolice.
Pocztówka ozdobiona była różnymi naklejkami, jak ta na przykład:


Świetne, takiej jeszcze nie widziałam!
W ogóle chyba sama się muszę zaopatrzyć w jakieś pocztówkowe ozdoby - kartki wysyłane przeze mnie są raczej... w stylu klasycznym - skromnym i można by rzecz eleganckim, gdybym miała choć trochę elegancki charakter pisma -.-
Gdzie można kupić jakieś fajne ozdoby do kartek? Może gdzieś w Królewskim Mieście Krakowie? Hmm?
W ogóle jak oceniacie pocztówki bez większych ozdób? Te z naklejkami i kolorowymi tasiemkami podobają Wam się bardziej?
Happy Postcrossing!

I wasn't here for a very long time. It's all because of the fact that I have a lot to study... at my studies and a lot of work... at my work :) But in the middle between the asset turnover ratio and Belarus' persentage in Polish import of potassium fertilizers I would like to tell you what happend in my postcrossing world.
There are two debuts in my postcards' segregator - Belgium and Czech Republic! I find the postcard from Czech Republic really charming as you can see.
Prague - one of my goals for this year. The second one is Budapest. I hope to visit those capital cities this year.
The postcard had a lot of stickers. The one I show you is great - I've never seen something like that before!
I think I have to buy some decoration for postcards - the postcards I send are more... classical - modest and I would say elegant - well, but my handwriting isn't really elegant -.-
Where can I buy such decorations? Maybe somewhere in my Royal City of Kraków?
What about the postcards without decorations? Do you like them less then those ones with stickers and colorful ribbons?
Happy Postcrossing!

Я не была здесь в течение очень долгого времени. Это всё из-за того, что у меня есть много, чтобы учиться и много работы ... в моей работе :) Но в середине между коэффициентом оборачиваемости активов и участи Беларуси в польском импорте калинных удобрений, я хотела бы сказать Вам, что случилось в моим мире открыток.
Есть два дебюта - Бельгия и Чехия! Я считаю открытку из Чехии действительно очаровательной, как вы можете увидеть.
Прага - один из моих целей на этот год. Второй - Будапешт. Я надеюсь посетить эти столичные города в этом году.
На отрытке было много наклеек. Одна котору вы видите - отличная! Я никогда не видела ничего подобного раньше!
Я думаю, что мне нада купить украшения для открыток. Открытки я посылаю волее... классические - скромные и, я бы сказала, элегантные - хорошо, но мой почерк не очень элегантный -.-
Где я могу купить такие украшения? Может быть, где-то в Королевском городе Кракове?
Что вы можете сказать о открытках без украшений? Вы любите их меньше, чем тех с наклейками и цветными лентами?

2015-01-15

Kolorowo i muzycznie z Holandii

No i doczekałam się w końcu wczoraj kartki po dłuższej przerwie - z Holandii. Kartka też wyjątkowa, bo z rodzaju "self-made".
Lysette w kartkę zmieniła zdjęcie, zrobione przez nią w Londynie na Abbey Road.


Lysette w taki sposób udokumentowała "złożenie swojego autografu" na ścianie przy Abbey Road. Co ciekawe, ściana - jak donosi angielska wikipedia - malowana jest co trzy miesiące.
Byłam ciekawa, co czyni to miejsce takim wyjątkowym. I się dowiedziałam. Znajduje się tam bowiem chyba najsłynniejsza zebra świata:


Co dzieje się na Abbey Road można podejrzeć "live" na: www.abbeyroad.com/crossing - ponoć bardzo często można tam zobaczyć osoby, chcące sobie zrobić zdjęcie na wzór tego kultowego zespołu the Beatles :)

And finally I did get a postcard after such a long break - from Netherlands. The postcard is also special, because self-made.
Lysette made the postcard of the picture she made in London on Abbey Road. By taking the picture she documented "giving an autograph" on the wall in this place. What is interesting, the wall is pained - a wikipedia says - evey three months.
I was curious what makes this place so special. And I got to know. In this place you can see, I suppose, the most famous crossing in th world.
You can see what is going on there "live" on www.abbeyroad.com/crossing - it is said that you can see there a lot of people who want to take a photo along the lines of this iconic by the Bealtes :)

И, наконец, я получила открытку после такого долгого перерыва - из Нидерландов. Открытка также является специальной, потому что она типа self-made.
Lysette сделала эту открытку из фотографии которой она сделала в Лондоне на Abbey Road. Это в память "остовения автографа" на стене в этом месте. Что интересно, это стена красена - как Википедия говорит - каждые три месяца.
Мне было любопытно, что делает это место таким особенным. И я узнала. В этом месте вы можете увидеть, как я полагаю, самый знаменитый переход в мире.
Вы можете увидеть, что там происходит "live" на www.abbeyroad.com/crossing - вы можете иногда увидеть здесь много людей, которые хотят, чтобы сделать фотографию в роде этий знаковой сделанной the Bealtes :)

2015-01-12

Pierwsza i jedyna

Nadal w oczekiwaniu na nowe pocztówki chciałam się pochwalić taką jedną moją najulubieńszą z otrzymanych. Moja pierwsza i na razie jedyna pocztówka i to pod dwoma względami:
- pierwsza i jedyna z Grecji,
- pierwsza i jedyna trójwymiarowa.
Oto i ona:


Kartka jest niesamowicie pozytywna - Antigone (no czyż to nie do bólu greckie?? :)) pisze, że mój profil wydawał jej się bardzo pozytywny, przypomniał jej o latach studenckich, gdy robiła rzeczy, które uwielbiała robić i właśnie dlatego wybrała taką kartkę dla mnie.
Jest dla mnie jakaś taka... specjalna :) Macie takie wyjątkowe kartki w Waszych kolekcjach?
Happy Postcrossing!

Still waiting for new postcards I would like to show you one of my favourites postcards received. This is my first and only postcard (in two ways):
- first and only from Greece,
- first and only postcard 3D.
The postcard is so possitive - Antigone (isn't that sooo Greek?? :)) wrote me that she found me profile so happy, that it remind her about students years when she was doing things she liked to do and that's why she chose a postcard like that for me.
This postcards is like... special for me :) Do you have such special postcards in your collections?
Happy Postcrossing!

Тем не менее в ожидании новых открыток я хотела бы показать вам одной из моих любимых открыток которые я получила. Это моя первая и единственная открытка (в двух направлениях):
- первая и единственная из Греции,
- первая и единственная открытку 3D.
Открытку така положительная - Antigone (это ооочень греческое! :)) написала мне, что мой профиль очень положительный по её мнению, что он напомнинает ей о студентской жизни, когда она делала то, что ей нравилось, и именно поэтому она выбрала открытку как это для меня.
Это очень открытка... уникальная для меня :) У вас есть таки специальные открытки в ваших коллекциях?
Happy Postcrossing!

2015-01-11

Dzień - wspomnienie lata

No cóż, nadal moja skrzynka pusta. Ale z doświadczenia (nawet krótkiego ;)) wiem, że kartki do mnie często przychodzą większymi grupami. Nawet teraz, gdy przecież nie przychodzi ich jakoś wiele. Często przybywają parami, a raz nawet dotarły w międzynarodowej grupie trzy-kartkowej :)
Ale dostałam niedawno kartkę spoza postcrossingu. Z Walii:


To odpowiedź zaprzyjaźnionej rodziny z Walii na wysłaną im kartkę bożonarodzeniową.
Właściwie to bardziej chciałam opowiedzieć o właśnie tej zaprzyjaźnionej rodzinie. Poznałam ich decydując się na wyjazd za granicę w wakacje (dwa lata temu) jako au-pair. Au-pair zwykle pracują jako coś w rodzaju niań - w moim przypadku byłam bardziej dodatkowym członkiem rodziny na 8 tygodni. Pomagałam troszkę w domu, troszkę zarobiłam pieniążków, ale przede wszystkim miałam świetną okazję na poprawę umiejętności językowych i zdobycie wspaniałych doświadczeń! Trafiłam do niezwykłej rodziny mieszkającej w Walii, która na wakacje leciała do Francji. A ja z nimi! Było niesamowicie! Miałam okazje dużo rozmawiać, poznać nowych ludzi, nowe jedzenie ("moja" rodzina była wielbicielem restauracji - miałam okazje spróbować homara i ślimaków), robić rzeczy, których jeszcze nie robiłam (jazda konno, wypad do parku linowego w Pirenejach, uczyłam się pływać - niestety z marnym skutkiem, nigdy wcześniej też nie byłam w Hiszpanii, do której robiliśmy krótkie wypady, bo dzieliło nas zaledwie pół godziny drogi). A przede wszystkim - mam świetnych znajomych gdzieś tam daleko, którzy wysyłają mi takie cuda (kartka w środku):


Serdecznie polecam wyjazd jako au-pair! Jest sporo stron, na których za darmo można założyć konto i szukać rodziny dla siebie. Są też agencje pośredniczące. Oczywiście, szukając samodzielnie należy zachować ostrożność, by nie trafić na oszustów lub miejsce, gdzie będzie Wam źle. Ale naprawdę może być to świetna przygoda!
Happy Postcrossing!

Well, my mailbox is still empty. But I know from my experience (even such short as mine :)) that the postcards come to me in larger groups. Even now, when I don't get them so many. They come in pairs and once I got international three-postcard-group :)
But recently I got the postcard out of postcrossing. From Wales. That is the answer for the Christmas card I sent to my befriended family in Wales.
Actually I wanted to tell about this family. I met them being an au-pair two years ago. Au-pairs usually work as kind of nannies - in my case I was like the additional member of the family for 8 weeks. I was helping a bit at home, I earned some money, but most of all I had an opportunity to improve my language skills and gain wonderful experience! "My" family lives in Wales and it went for the holidays to France. And I went with them! That was wonderful! I had an opportunity talk a lot, meet new people, try new food ("my" family was a fan of restaurants - I tried for example a lobster and snails), do things I've never dome before (horse riding, outing to the line park in Pyrenees, I tried to learn how to swim - unfortunately unsuccessfully, I've ever been to Spain before - we went there for a while a few times, because it was just a half an hour way). And most of all I have great friends somewhere far from here, who can send me a lot of words from time to time :)
I truly recommend you being an au-pair. There are a lot of websites on which you can have a free account and search for the family for you. There are also some au-pair agencies. Of course, when you look for on your own, you have to be careful - to not to be cheated or go somewhere where you will not feel fine. But that can be also a wonderful adventure!
Happy Postcrossing!

Ну, мои почтовый ящик всё ещё пуст. Но я знаю из своего опыта (даже такого короткого, как мой :)), что открытки приходят к мне в больших группах. Даже сейчас, когда я не получаю их так много. Они приходят в парах, а один раз я получила международную три-открытку-группу :)

Но в последнее время я получила открытку нет из postcrossing. Из Уэльса. Это ответ на рождественской открытку которой я послала к дружелюбной семьи в Уэльсе.
На самом деле я хотела сказать об этой семье. Я встретила их когда я была au-pair два года назад. Аu-pair обычно работает как своего рода няня- в моем случае я была как дополнительный член семьи в течение 8 недель. Я помогала немного дома, я заработала немного денег, но больше всего я имела возможность улучшить свои языковые навыки и получить прекрасный опыт! "Моя" семья живёт в Уэльсе и она поехала на каникулы во Францию. И я с ними! Это было замечательно! Я имела возможность много говорить, встретить новых людей, попробовать новые блюда ("моя" семья была поклонником ресторанов - Я пыталась, например, омара и улиток), и делала вещи которых я никогда не делала (верховая езда, веревочный парк в Пиренеях, я пытался научиться плавать - к сожалению безуспешно, я никогда тоже не была в Испании прежде - мы поехали туда на несколько времени несколько раз, потому что это недалеко - пол часа пути). И больше всего у меня друзья где-то далеко отсюда, которые могут отправлять мне много слов :)
Я действительно рекомендую вам быть  au-pair. Есть много сайтов, на которых вы можете иметь бесплатную учетную запись и искать семьи для вас. Есть также некоторые  au-pair учреждения. Конечно, когда вы ищёте сами, вы должны быть осторожны - чтобы не быть обманутым или пойти куда-нибудь, где вы не будете чувствовать себя хорошо. Но это может быть также удивительное приключение!
Happy Postcrossing!

2015-01-07

Czekaniem na niespodziewane...

Jakaś ja jestem niecierpliwa! Dziś 3 razy kukałam do skrzynki! Mam wrażenie, że panie z poczty po dłuuugim wolnym chyba przysypiają nieco, ale też fakt - akurat w czas świąteczny miały pełne ręce roboty.
To może - jak na porządnego bloga przystało - zdjęcia? Voila!


Tak też trzymam swoje pocztówki. W tzw. internetach długo szukałam najefektywniejszego (a efektywność, jak wszyscy porządni ekonomiści wiedzą, to stosunek efektów do nakładów :)) sposobu przechowywania kartek pocztowych. Nabyłam wskutek tych poszukiwań nową, przydatną wiedzę!
 Okazuje się, że tradycyjne pocztówki mają format A6, który jest połową A5 (potocznie: "no takie jak zeszyt!"), który to jest połową A4 (potocznie "A4" :))
Przytoczone wyżej własności (mam wrażenie, że moja praca - a pracuję m.in. pisząc interpretacje do wykresów i tabel - jakoś przekłada się na mój styl pisania, także tego mniej formalnego ;)) pozwalają na przechowywanie standardowych kartek pocztowych po dwie (lub cztery - zależnie od upodobań: czy ktoś ceni sobie zajmowanie mniejszej części miejsca czy lubuje się w czytaniu z rozrzewnieniem słów napisanych na odwrotach) w koszulkach rozmiaru A5.
Ja jeszcze - jak widać na załączonych obrazkach - dołączyłam do moich folderów jakże mało urocze podpisy państw. Żałuję bardzo, że brak mi talentu, by uczynić je nieco bardziej znośnymi dla oka...
Happy Postcrossing!


I am so impatient! Today I checked my mailbox 3 times! I have a feeling that ladies at the post offices sleep a little bit too long after so much free time, but that is also a fact - in the Christmas time they had a lot, a lot, a lot to do!
So maybe photos? As it should be on the proper blog? Voila!

That's how I keep my postcards. On the internet I was looking for a long time for the most effective (and effectiveness - as every respectable economist knows - is the effects to the expeditures ratio :)) way to keep my postcards. During the searching I gained very useful knowledge!
It turns out that typical postcards' format is A6, which is s half of A5 (coloquially: "like an exercise book!"), which is a half of A4 (coloquially: "A4" :))
Those features (I have a impression that my work - I, among others, write interpretations to charts and tables - has an influence on the way I write, even informally ;)) let to keep standard postcards: two (or four - it depends what you prefer: to have more postcards in less place or to look with emotions on words on the back of them) in one foil, size A5.
I also - as you can see in the photos - add to my folders so ugly names of states. I really regret that I don't have any talent to make them more tolerable for the eyes...
Happy Postcrossing!

Какое нетерпение! Сегодня я проверила мои почтовый яащик 3 раза! У меня есть впечатление, что дамы в почтовых отделениях спют слишком долго после так много свободных времени, но это также факт - в Рождество у них было много, много, много роботы!
Поэтому, возможно, фотографии? Как и должно быть на соответствующым блоге? Voila!

Вот как я держу мои открытки. В Интернете я искала очень долго как наиболее эффективно (и эффективности - как каждый респектабельный экономист знает - это отношение еффектов и розходов :)) держать открытки. Во время поиска я узнала очень полезные вещи!
Получается, что формат типичных открыток является A6, а он является половиной формата A5 (розговорно: "как тетрадь"), а он является половиной формата А4 (розговорно: "A4":))
Эти особенности (у меня есть впечатление, что моя работа - Я, между прочим, пишу интерпретации диаграммов и таблиц - оказывает влияние на то, как я пишу, даже неофициально;)) помогают держить открытки: две (или четыре - это зависит что вы предпочитаете: чтобы иметь больше открытки в меньшей месте или смотреть с эмоциями на слова на них ;)) в одной фольги, формат А5.
Я также - как вы можете увидеть на фотографиях - добовляю моим открытком так некрасие названия государств. Я действительно сожалею, что я не имею никакого таланта, чтобы сделать их более терпимым для глаз...
Happy Postcrossing!

2015-01-06

From the very start...

Natchniona blogami, które podejrzałam tu i tam, postanowiłam rozpocząć mój własny, "światowy" projekt. Jeszcze jako początkująca postcrosserka, ale nabieram rozpędu!
Jak na razie wysłałam 20 kartek, 20 odebrałam i z nadzieją na więcej rozpoczynam 2015 rok!
Postanowiłam rozpisać się w trzech językach aż - przyjemnie z pożytecznym ;) Proszę - jak to mówią Rosjanie - "nosicieli języka" oraz innych bardziej kumających po angielsku i rosyjsku o poprawianie ewentualnych błędów.
Happy Postcrossing!


Inspired by blogs that I spied here and there, I decided to begin my own, "world" project. Now I am just a begginer in postcrossing but I am going to be more and more experienced!
So far, I sent 20 postcards, I received also 20 and I hope for more in 2015!
I decided to write in three languages - the pleasant with the useful ;) Please, if you - as Russians say - "language carriers" or people who are better in English or Russian, see some mistakes - give me a sign!
Happy Postcrossing!Вдохновленная блогами, которые я увидела здесь и там, я решила начать свой собственный, глобальный проект. Теперь я просто новичок в postcrossing но я собираюсь быть более и более опытной!
До сих пор, я послала 20 открыткок, я получил также 20 и я надеюсь на более в 2015 году!
Я решила писать в трёх языках - приятное с полезным;) Пожалуйста, если вы - как говорят русские - "носителели языка" или люди, которые лучше на английском или русском, увидите ошибки - дайте мне знак!
Happy Postcrossing!