2015-02-16

Wystarane szczęście :)

Kolejne kraje-pierwszaczki!

Włochy - urocze!


Finlandia z rosyjskim akcentem!


Jussi opowiedziała mi na pocztówce o pomniku Aleksandra II - rosyjskiego władcy przed budynkiem fińskiego senatu. To ciekawe - teren Finlandii (nadal opieram się na relacji Jussi) był pod władaniem Rosji od 1809 roku do 1917 roku i pomnik mimo wszystko nadal stoi. Mam swoje refleksje na ten temat - także związane z moim pobytem w Berlinie. Mimo wszystko w tym mieście stoją i są odwiedzane pamiątki z wyzwolenia miasta przez Armię Czerwoną i nie słyszałam, by ktoś miał z tym jakiś większy problem. Nie chciałabym tutaj politykować, ale może trochę powinniśmy "uszczknąć" czasem z takiego dystansu do trudnej historii?...

Indie - słynne Taj Mahal!


Skłamałabym, gdybym napisała, że te moje "pierwszaczki" to wynik tylko i wyłącznie czysto postcrossingowego szczęścia. Choć właściwie... Pocztówka z Indii i Włoch trafiła do mnie z facebookowych loterii, pocztówka z Finlandii z kolei - dzięki tagowi na oficjalnym forum.
Czyli nadal jakby nie patrzeć... no przez postcrossingowe szczęście ;)
Wkrótce mam zamiar Wam opowiedzieć o tym, czymże ciekawym zajmowałam się w ten weekend. Jak to mówią przed reklamami w showach Polsatu - zostańcie z nami!

Happy Postcrossing!


And I have postcards from new countries again!
Italy - charming!
Finland with Russian accent! Jussi wrote me on the postcard that it shows a monument of Alexander II - Russian emperior in front of Finnish senate. That's interesting - Finland's area was under Russian occupation (as Jussi mentioned) from 1809 till 1917 and the monument is still there. I have some reflection, also connected with my visit in Berlin. In Berlin there are a few places connected with the Red Army's release. They are not destroyed and they are visited by people. And noone has any bigger problem with that. I don't want to make any politics here but... maybe we should "catch" a little bit from this distance to difficult history? Maybe?...
And India! Famous Taj Mahal!
I would lie if I said that those postcards from new countries are a result of only postcrossing's luck. Well... The postcards from India and Italy come from facebook's lotteries, the postcard from Finland - thank's to tag on official forum.
Well, actually... Yes, it is still postcrossing's luck :D
Soon I will tell you what I did interesting this weekend. Stay in touch! :)

Happy Postcrossing!


И у меня есть открытки из новых стран снова!
Италия - прекрасная!
Финляндия с русским акцентом! Юсси написала мне на открытке, что она показывает памятник Александру II - Российскому императору перед зданием финского сената. Это интересно - Финляндия находилась под оккупацией России (как уже упоминалось Юсси) с 1809 до 1917 года и памятник всё же есть. У так думаю и это тоже связанные также с моим визитом в Берлине. В Берлине есть несколько мест, связанных с выпуском Красной Армии. Они не разрушены и их посещают люди. И никто не имеет каких-либо больших проблемов с этом. Я не хочу делать какие-либо политические вещи здесь, но ... может быть, мы должны «поймать» немного от этого расстояния до трудной истории?...
И Индия! Известный Тадж-Махал!
Я бы лежала, если я сказала бы, что эти открытки из новых стран результатом только удачи. Ну... Открытки из Индии и Италии приходят от лотерей на facebook, открытка из Финляндии - из tag на официальном форуме.
Ну, на самом деле ... Да, это по-прежнему удача: D
Вскоре я скажу вам, что я делала интересного в эти выходные. Оставайтесь на связи! :)

Happy Postcrossing!

2015-02-09

Milion rzeczy!

Po długiej nieobecności milion rzeczy na dziś!
1. Dotarły do mnie kartki-pierwszaczki z nowych krajów! (fajnie być początkującym postcrosserem - co chwila coś nowego ;))

Białoruś - "piękna o każdej porze roku"


Ukraina - jakaś słowiańska!


I Chiny - dalekie!

 2. Jadę do Wilna i Rygi - już na bank! Mamy już bilety, a Ja Optymistyczna ma marzenie, żeby pierwszy raz w życiu zobaczyć morze - w Rydze :)
3. Rozpoczęłam tagowanie! I to dzięki postowi z bloga Oli. Serdecznie za niego dziękuję i z całego serca polecam! Ola także szykuje zimowe rozdanie, do którego z przyjemnością się przyłączę :)
4. Chyba zakończyłam sesję (chyba, bo nie mam wszystkich wyników, ale jestem dobrej myśli :)). To wiele zmienia w moim życiu - może przestanę się żywić jedynie frytkami z piekarnika i makaronem z sosem pieczarkowym własnej roboty (chętnie podam przepis - jest idealny dla kalek kuchennych takich jak ja -.-)
5. Mam superaśną lampkę na USB do laptopa z Ikei - dostałam w ramach prezentu bez okazji od Mojego M (a nie, to był prezent z okazji Dnia Kota :D). Bardzo funkcjonalna!
6. Mój promotor mnie jutro udusi, bo nie mam nawet śladu pierwszego rozdziału pracy magisterskiej -.-
7. Wiecie, że w Królewskim Mieście będzie mecz reprezentacji Polski w siatkówce? Nie mówcie nikomu, żeby dla mnie zostały bilety!
8. Znacie tę piosenkę? Mam ją w głowie od ponad tygodnia. Bardzo ostatnio do mnie przemawia... A nie znam wszystkim słów... I nie ma w internetach. Ktoś pomoże?
9. Znowu ta zima...

Happy Postcrossing!


After so looong break - millions things for today!
1. I received postcards from new countries (It's good to be postcrosser-begginer - a lot of new countries :)). Belarus - "beautiful in every season", Ukraine - so Slavonic, China - so far!
2. I go to Vilnius and Riga - for sure! I already bought tickets, and I have a dream to see the sea for the first time - in Riga!
3. I started tagging - because of post from Ola's blog. Thank you really much and I strongly recommmend to read it!
4. I finally finished my exams (I don't have all results but I think I passed everything). It's a huge change for me - maybe I will stop eating just French fries from the over and pasta with mushrooms sous invented by me (I can give a recipe - it's ideal for such cripples in the kitches as I am -.-)
5. I have great lamp for USB to the laptop from Ikea! I got it as a present for no occasion (ah, there was an occasion - Day of Cats ;D). Really useful!
6. My thesis supervison will ill me tomorrow - I have not even a word of the first chapter of my thesis -.-
7. Do you know that in the Royal City of Kraków there will be a match of Polish national team in volleyball? Don't tell anyone - I need to have tickets!
8. Do you know that song? I have it in my mind for more than a week. But I don't know all lyrics. I can't find them on the internet. Can anybody help me?
9. Winter again....

Happy Postcrossing!


После длительного перерыва - миллионы вещей на сегодняшний день!
1. Я получила открытки из новых стран (Это хорошо, чтобы быть postcrosser-новичок - много новых стран :)). Беларусь - "красивая в любое время года", Украина - так славянская, Китай - такой далёкий!
2. Я еду в Вильнюс и Ригу - с уверенностью! Я уже купила билеты и у меня есть мечта, чтобы увидеть море в первый раз - в Риге!
3. Я начала tags - из-за поста из блога Оли. Спасибо очень много и я настоятельно советую прочитать!
4. Я, наконец, закончила свои экзамены (я не имею все результаты, но я думаю, что я прошла все). Это огромное изменение для меня - возможно, я перестану есть только картофель фри и макароны с грибовом соусом которой я придумала (я могу дать рецепт - он идеально подходит для таких калек в кухне как я -.-)
5. У меня есть прекрасная лампа для USB к ноутбуку с Ikea! Я получила ею как подарок для никакого повода (ах, был повод - День кошек; D). Действительно полезный подорок!
6. Мой научный руководитель убиёт мне завтра - у меня даже нет слово в первой главе моей диссертации -.-
7. Знаете ли вы, что в Королевском Городе Кракове будет матч сборной Польши по волейболу? Никому не говори - мне нужно иметь билеты!
8. Знаете ли вы эту песню? Она в моей голове в течение более чем неделю. Но я не знаю всех слов. Я не могу найти их в Интернете. Может кто-нибудь мне помочь?
9. Зима снова ....

Happy Postcrossing!